Pajtueshmëria me direktivat dhe rregulloret e Komunitetit, si dhe me ligjet dhe rregulloret kombëtare për sigurinë është një kusht themelor në mënyrë që industritë të jenë në gjendje të komercializojnë produktet me sigurinë që ato të jenë në përputhje me kërkesat e ligjit.

Redimec, në sinergji të ngushtë me klientin, kontrollon nëse janë plotësuar të gjitha kërkesat e sigurisë dhe shëndetit dhe harton dokumentacionin e nevojshëm në mënyrë që produktet të arrijnë përputhshmërinë, çertifikimin dhe miratimin për shitje të lirë.

Në fakt, ne mund t’u ofrojmë mbështetje konkrete prodhuesve në planifikimin e procesit të çertifikimit, testimit dhe testimit për t’i nënshtruar produktet sipas kërkesave të direktivave.

Vetëm si shembull, ne ofrojmë një shërbim të plotë për çertifikimin e:

• Produkte kimike

• Pajisje mjekësorë kirurgjikë

• Produkte virale

• produkte ushqimore (paketime, imballazhe etj.)

• Teste imunologjike

• Pajisje mjekësore

• Aparatura mjekësore

• Pajisje mbrojtëse individuale

 

Në Mbretërinë e Bashkuar, shenja e re UKCA (UK Conformity Assessed), me logon e saj, do të zëvendësojë markën CE dhe do të duhet të aplikohet për të gjitha produktet e vendosura në tregun anglezr, qoftë ato të prodhuara në Mbretërinë e Bashkuar ose të importuara nga vendet e BE-së ose jashtë saj.

Marka UKCA do të zëvendësojë markën CE, si në sektorin e makinave, edhe në atë të lodrave dhe produkteve elektrike.

Redimec, falë pranisë së kompanisë Wordland në territorin anglez, është në dispozicion për të çertifikuar produktet nga dhe për në Mbretërinë e Bashkuar dhe është në gjendje të ndihmojë Klientët në ndryshimin e markës CE në UKCA.