ÇERTIFIKIME

Partneritetet me laboratorët kryesorë të akredituar lejojnë klientët e Redimec të marrin ulje të konsiderueshme dhe kohë të shpejta kontrolli për të kryer teste laboratorike dhe çertifikime në kuadër të direktivave EMC (Kompatibiliteti Elektromagnetik), LVD (Tension i ulët), ATEX (Parametrat dhe sistemet e mbrojtjes të destinuara për përdorim në atmosferë potencialisht shpërthyese), PED (Parametrat e presionit) dhe standardet ISOBUS, RF, ENDURANCE.

 

JO VETËM APARATURA DHE PAJISJE 

Redimec gjithashtu merret me miratimin e llojit dhe marrjen e markës CE për PRODUKTE dhe gjithashtu me ndihmën për marrjen e shitjes së lirë të pajisjeve mjekësore (p.sh. maska kirurgjike).

Më poshtë janë udhëzimet kryesore me të cilat merremi si në lidhje me makinat dhe pajisjet, ashtu edhe në lidhje me produktet:

• Direktiva e Makinave 2006/42/KE (D.Lgj 17/2010)

• Direktiva e Tensionit të Ulët 2014/35/BE (D.Lgj 86/2016)

• Direktiva për Pajtueshmërinë Elektromagnetike 2014/30 /BE (D.Lgj 80/2016)

• Direktiva ATEX 2014/34/BE (D.Lgj 85/2016)

• Analiza e nivelit të performancës (PL) EN ISO 13849-1

• Rregullorja e produkteve të ndërtimit 305/2011/BE

• Direktiva për lodrat 2009/48/KE

• Direktiva e pajisjeve mjekësore 93/42/KEE dhe Rregullorja (BE) 2017/745/BE

• Direktiva e pajisjeve individuale të mbrojtjes 2019/1832/KE

• Rregullorja e produkteve kozmetike 1223/2009/KE

• Direktiva për aparaturat e radios dhe telekomunikacioneve 2014/53/BE

• Direktiva e Përgjithshme e Sigurisë së Produkteve 2001/95/KE

• Direktiva për mbetjet e pajisjeve elektrike RAEE 2012/19/BE

• Direktiva e baterive dhe akumulatorëve 2006/66/KE

• Direktiva për instrumentet e masës 2014/32/BE

• Direktiva për pajisjet peshuese 2014/31/BE

•Direktiva 2009/104/KE për pajisjet e punës

•  Safe Torque Off (STO) EN 61800-5-2