Komunikimi ka qenë gjithmonë puna dhe pasioni ynë.

Çdo fjalë e përkthyer nga ne duhet t’u japë atij që e lexon në çdo pjesë të botës të njëjtën ndjenjë dhe ide e atij që e ka shkruar.

Të kuptosh informacionin teknik shkencor është e vështirë në gjuhën amëtare dhe është akoma më e vështirë në fazën e përkthimit.

Për këtë arsye, përkthyesit tanë, para se të përkthejnë, duhet të njohin produktin dhe temat e trajtuara në tekste.

Ndryshe nga agjencitë e përkthimit që nuk kanë personel të brendshëm, përdorin software të përkthimit automatik dhe personal me përvojë të ulët dhe me kosto të ulët, në Redimec të gjitha gjuhët menaxhohen brenda nga personeli i specializuar, me përvojë në industrinë e kërkuar dhe me kosto jashtëzakonisht konkurruese.

Divizioni i përkthimeve karakterizohet nga përvoja e fituar në përkthimin e teksteve të llojeve më të ndryshme dhe nga një arkiv të dhjetëra mijëra termave në fusha të ndryshme tregtare.

Ne jemi në gjendje të kryejmë përkthime të lokalizuara për të siguruar saktësinë e terminologjisë që përdoret në vendin ku produktet do të shiten.

Ofrojmë shërbime përkthimi për përdorime ligjore, financiare, gjyqësore dhe mjekësore.

Ne gjithashtu kemi një rrjet të gjerë të përkthyesve në gjuhën amtare për përkthimin ose rishikimin e teksteve.

•  Përkthime reklamuese/marketing (broshura, depliant, katalogë, njoftime për shtyp, faqe interneti, plane komunikimi, job description, hulumtime të tregut, E-zines)

•  Përkthime teknike (manualet e instalimit, përdorimit dhe mirëmbajtjes, kapitullat teknike, kontratat, fletët teknike, informacioni i produktit, vizatimet dhe tabelat, rregulloret, patentat)

•  Përkthime ligjore (kontrata, akte ligjore dhe notariale, dokumente anagrafike)

•  Përkthime letrare (narrative, eseistike, poezi, epike, udhëzues turistike)

•  Përkthime financiare (bilancet dhe shënimet shtesë, dokumentacioni bankar, raportet e Bursave, statutet e kompanive, korrespondenca tregtare)

•  Përkthime shkencore (artikuj nga revista shkencore, fleta udhëzuese, dokumente për produktet mjekësore, raporte mjekësore, prezantime dhe akte kongrese)

•  Konsultime gjuhësore

  Korrigjime

  Përmbledhje në gjuhë të huaja

Na dërgoni materialin për të përkthyer me email, ne do t’ju dërgojmë një ofertë falas dhe pa angazhim brenda ditës.