Politika e Cookies

 

Informacione të mëtejshme për Cookies 

Cookies përbëhen nga pjesë të kodit të instaluar brenda shfletuesit që ndihmojnë pronarin në ofrimin e shërbimit në bazë të qëllimeve të përshkruara. Disa nga qëllimet e instalimit të cookies mund të kërkojnë gjithashtu pëlqimin e përdoruesit. 

 

Kur instalimi i Cookies ndodh në bazë të pëlqimit, ky pëlqim mund të revokohet lirisht në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet e përfshira në këtë dokument.

 

Cookies teknike dhe statistikore të grumbulluara

 

• Aktivitete të domosdoshme për funksionimin

 

Ky Aplikacion përdor Cookies për të ruajtur sesionin e Përdoruesit dhe për të kryer aktivitete të tjera të nevojshme për funksionimin e këtij Aplikacioni, për shembull në lidhje me shpërndarjen e trafikut. 

 

• Aktivitetet e ruajtjes së preferencave, optimizimit dhe statistikës

 

Ky Aplikacion përdor Cookies për të ruajtur preferencat e shfletimit dhe për të optimizuar përvojën e shfletimit të Përdoruesit. Këto Cookies përfshijnë, për shembull, ato për të vendosur gjuhën dhe monedhën ose për menaxhimin e statistikave nga ana e pronarit të faqes. 

 

Cookies të tjera ose mjete të palëve të treta që mund të instalojnë

 

Disa nga shërbimet e listuara më poshtë mbledhin statistika në formë të grumbulluar dhe mund të mos kërkojnë pëlqimin e përdoruesit ose mund të menaxhohen direkt nga pronari – në varësi të asaj që përshkruhet – pa ndihmën e palëve të treta. 

 

Nëse në mesin e mjeteve të treguara më poshtë do të ishin shërbime të menaxhuara nga palët e treta, ato mund – përveç asaj që është specifikuar dhe edhe pa dijeninë e pronarit – të kryejnë aktivitete të ndjekjes së përdoruesit. Për informacion të detajuar në lidhje me këtë, ne rekomandojmë që të konsultoheni me politikat e privatësisë të shërbimeve të listuara. 

 

• Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme

Ky lloj shërbimi ju lejon të shikoni përmbajtjen e strehuar në platformat e jashtme direkt nga faqet e kësaj Aplikacioni dhe të ndërveproni me to. 

 

Në rast se është instaluar një shërbim i këtij lloji, është e mundur që, edhe në rast se përdoruesit nuk e përdorin shërbimin, ai mbledh të dhëna trafiku në lidhje me faqet në të cilat është instaluar. 

 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps është një shërbim i shfaqjes së hartave i menaxhuar nga Google Inc. që lejon këtë Aplikacion të integrojë përmbajtje të tilla brenda faqeve të saj. 

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. 

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Privacy Policy Subject adhering to the Privacy Shield

 

• Kontaktoni përdoruesin

 

Formulari i kontaktit (Ky Aplikacion)

 

 Përdoruesi, duke plotësuar me të dhënat e tij formularin e kontaktit, pranon përdorimin e tyre për t’iu përgjigjur kërkesave për informacion, çmim apo ndonjë lloj tjetër të treguar në krye të formularit.

Të dhënat personale të mbledhura: emri, e-mail, kompania dhe telefoni celular.

 

Si mund të jap pëlqimin për instalimin e cookies?

 

Përveç asaj që tregohet në këtë dokument, Përdoruesi mund të menaxhojë preferencat e tij në lidhje me Cookies direkt në shfletuesin e tij dhe të parandalojë – për shembull – që palët e treta të instalojnë ato. Përmes preferencave të shfletuesit është gjithashtu e mundur të fshihen Cookies të instaluara në të kaluarën, duke përfshirë Cookie në të cilën mund të ruhet pëlqimi për instalimin e Cookies nga kjo faqe. Përdoruesi mund të gjejë informacione se si të menaxhojë cookies në shfletuesin e tij në adresat e mëposhtme: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari dhe Microsoft Windows Explorer.

 

Në lidhje me Cookies të instaluara nga palët e treta, Përdoruesi mund të menaxhojë cilësimet e tij dhe të tërheqë pëlqimin e tij duke vizituar lidhjen opt out (nëse është e disponueshme), duke përdorur mjetet e përshkruara në politikën e privatësisë të palës së tretë ose duke kontaktuar direkt atë. 

 

Pavarësisht nga e mëparshmja, ju mund të përdorni informacionin e ofruar nga EDAA (BE), Network Advertising Initiative (SHBA) dhe Digital Advertising Alliance (SHBA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) ose shërbime të tjera të ngjashme. Me këto shërbime, ju mund të menaxhoni preferencat e gjurmimit të shumicës së mjeteve të reklamave. Prandaj, pronari këshillon përdoruesit që të përdorin këto burime përveç informacionit të dhënë në këtë dokument.

 

Titullari i Përpunimit të të Dhënave REDIMEC SNC – Via Einstein,16 – 20019 Settimo Milanese (MI)

Adresa email e Titullarit: info@redimec.eu

 

Meqenëse instalimi i Cookies dhe sistemeve të tjera të gjurmimit të kryera nga palët e treta nëpërmjet shërbimeve të përdorura brenda kësaj Aplikacioni nuk mund të kontrollohet teknikisht nga Titullari, çdo referencë specifike për Cookies dhe sistemet e gjurmimit të instaluar nga palët e treta duhet të konsiderohet si këshilluese. Për të marrë informacion të plotë, ju ftojmë të konsultoheni me politikën e privatësisë të shërbimeve të palëve të treta të listuara në këtë dokument. Duke pasur parasysh kompleksitetin objektiv të identifikimit të teknologjive të bazuara në cookies, përdoruesi është i ftuar të kontaktojë me pronarin nëse dëshiron të marrë ndonjë informacion në lidhje me përdorimin e vetë cookies nëpërmjet këtij Aplikacioni. 

 

Përkufizimet dhe referencat ligjore Të Dhënat Personale (ose të Dhënat) 

 

Të dhënat personale janë çdo informacion që, drejtpërdrejt ose indirekt, edhe në lidhje me çdo informacion tjetër, duke përfshirë një numër identifikimi personal, e identifikon ose bën një person fizik të identifikueshëm.

 

Të dhënat e përdorimit janë informacionet e mbledhura automatikisht nëpërmjet këtij Aplikacioni (duke përfshirë edhe aplikacionet e palëve të treta të integruara në këtë Aplikacion), midis: adresat IP ose emrat e domain-it të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesi që lidhet me këtë Aplikacion, adresat në notacion URI (Uniform Resource Identifier), orari i kërkesës, metoda e përdorur në dërgimin e kërkesës në Server, madhësia e skedarit të marrë në përgjigje, kodi numëror që tregon statusin e përgjigjes nga Serveri (me suskes, gabim, etj.) vendi i origjinës, karakteristikat e shfletuesit dhe sistemit operativ të përdorur nga vizitori, konotacionet e ndryshme të vizitës (p.sh. koha e qëndrimit në çdo faqe) dhe detajet e itinerarit të ndjekur brenda Aplikacionit, me referencë të veçantë për sekuencën e faqeve të shqyrtuara, parametrat që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik të Përdoruesit.

 

Përdoruesi është personi që përdor këtë Aplikacion i cili, përveç nëse përcaktohet ndryshe, përputhet me subjektin e të dhënave. 

 

Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

 

Përgjegjës për Përpunimin (ose Përgjegjës) 

 

Personi fizik, juridik, administrata publike dhe çdo entitet tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të Mbikëqyrësit, siç përcaktohet në këtë politikë të privatësisë. 

 

Titullari i Përpunimit (ose Titullari)

 

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, shërbimi ose organi tjetër që, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale dhe mjetet e marra, duke përfshirë masat e sigurisë që lidhen me funksionimin dhe përdorimin e këtij Aplikacioni. Mbajtësi i të dhënave, përveç nëse përcaktohet ndryshe, është pronari i këtij Aplikacioni. 

 

Ky Aplikim Mjet hardware ose software përmes të cilit grumbullohen dhe përpunohen të dhënat personale të përdoruesve. 

 

Shërbimi

 

Shërbimi i ofruar nga ky Aplikacion siç përcaktohet në termat përkatës (nëse ka) në këtë faqe interneti/aplikacion. 

 

Bashkimi Evropian (ose BE)

 

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, çdo referencë për Bashkimin Evropian në këtë dokument do të thotë që përfshin të gjitha shtetet aktuale anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane. 

 

Cookie

 

Një pjesë e vogël e të dhënave të ruajtura në pajisjen e përdoruesit.

 

Referencat ligjore Kjo politikë e privatësisë është hartuar në bazë të disa rregullave legjislative, duke përfshirë nenet 13 dhe 14 të Rregullores (BE) 2016/679. 

 

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, kjo politikë e privatësisë zbatohet vetëm për këtë Aplikim.

 

Politika e privatësisë

 

itulari i Përpunimit të të Dhënave

 

REDIMEC SNC – Via Einstein,16 – 20019 Settimo Milanese (MI) 

Adresa e emailit të pronarit: info@redimec.it

 

Llojet e të dhënave të mbledhura

 

Ndër Të Dhënat Personale të mbledhura nga ky Aplikacion, në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet palëve të treta, janë: Cookies dhe Të Dhënat e Përdorimit, Emri, Email, Kompania dhe Celulari. Detajet e plota për secilin lloj të të dhënave të mbledhura janë dhënë në seksionet e dedikuara të kësaj politike të privatësisë ose përmes teksteve specifike informative të shfaqura para mbledhjes së të dhënave. Të dhënat personale mund të ofrohen lirisht nga përdoruesi ose, në rastin e të dhënave të përdorimit, të mblidhen automatikisht gjatë përdorimit të kësaj Aplikacioni. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, të gjitha të dhënat e kërkuara nga kjo Aplikacion janë të detyrueshme. Nëse ju refuzoni t’i komunikoni ato, mund të jetë e pamundur për këtë Aplikacion të ofrojë Shërbimin. Në rastet kur ky Aplikacion shënon disa të Dhëna si opsionale, Përdoruesit janë të lirë të mos komunikojnë të dhëna të tilla, pa pasur ndonjë pasojë për disponueshmërinë e Shërbimit ose funksionimin e tij. Përdoruesit që duhet të kenë dyshime se cilat të dhëna janë të detyrueshme, inkurajohen të kontaktojnë Titularin. Çdo përdorim i Cookies – ose mjeteve të tjera të gjurmimit – nga kjo Aplikacion ose pronarët e shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga kjo Aplikacion, nëse nuk përcaktohet ndryshe, ka për qëllim sigurimin e Shërbimit të kërkuar nga Përdoruesi, përveç qëllimeve të mëtejshme të përshkruara në këtë dokument dhe në Politikën e Cookies, nëse është e disponueshme. Përdoruesi merr përgjegjësinë për të Dhënat Personale të palëve të treta të marra, të publikuara ose të ndarë nëpërmjet kësaj Aplikacioni dhe garanton të drejtën për t’i komunikuar ose përhapur ato, duke çliruar Titullarin nga çdo përgjegjësi ndaj palëve të treta.

 

Mënyra dhe vendi i përpunimit të të Dhënave të mbledhura

 

Mbikëqyrësi merr masat e duhura të sigurisë për të parandaluar qasjen, zbulimin, ndryshimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të dhënave personale. Përpunimi kryhet me anë të mjeteve kompjuterike dhe / ose telematike, me mënyra organizative dhe me logjika të lidhura ngushtë me qëllimet e treguara. Përveç Mbajtësit, në disa raste, mund të kenë qasje në të Dhënat subjekte të tjera të përfshira në organizimin e kësaj Aplikacioni (personel administrativ, tregtar, marketing, ligjor, administratorë të sistemit) ose subjekte të jashtme (të tilla si ofruesit e shërbimeve teknike të palëve të treta, kurierët postarë, ofruesit e hosting, kompanitë informative, agjencitë e komunikimit) të emëruara gjithashtu, nëse është e nevojshme, përgjegjës për përpunimin nga Mbajtësi. Lista e përditësuar e përgjegjësve mund të kërkohet gjithmonë nga kontrolluesi i të dhënave. 

 

Baza ligjore e përpunimit Pronari i përpunon të Dhënat Personale që lidhen me Përdoruesin në rast se ekziston një nga kushtet e mëposhtme: 

 

  • Përdoruesi ka dhënë pëlqimin për një ose më shumë qëllime specifike; Shënim: Në disa rregulla, Titulli mund të autorizohet të përpunojë të dhënat personale pa pasur nevojë për pëlqimin e Përdoruesit ose ndonjë nga bazat ligjore të përcaktuara më poshtë, derisa Përdoruesi të kundërshtojë (“opt-out”) për këtë përpunim. Megjithatë, kjo nuk zbatohet nëse përpunimi i të dhënave personale rregullohet nga legjislacioni evropian për mbrojtjen e të dhënave personale; përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një kontrate me ju dhe / ose për zbatimin e masave para-kontraktuale; përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur një detyrim ligjor të cilit i nënshtrohet pronari; përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të interesit publik ose për ushtrimin e pushtetit publik të cilit i është besuar kontrolluesi; përpunimi është i nevojshëm për ndjekjen e interesave legjitime të pronarit ose të palëve të treta. Sidoqoftë, është gjithmonë e mundur të kërkoni nga Mbikëqyrësi të sqarojë bazën ligjore konkrete të çdo përpunimi dhe në veçanti të specifikojë nëse përpunimi bazohet në ligj, parashikohet nga një kontratë ose është i nevojshëm për të përfunduar një kontratë. 

 

Vendi Të dhënat përpunohen në selitë operative të pronarit dhe në çdo vend tjetër ku janë të vendosura palët e përfshira në përpunim. Për informacione të mëtejshme, kontaktoni pronarin. Të dhënat tuaja personale mund të transferohen në një vend tjetër nga ai ku ndodheni. Për informacione të mëtejshme në lidhje me vendin e përpunimit, përdoruesi mund të referohet në seksionin për detajet e përpunimit të të dhënave personale. Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me bazën ligjore të transferimit të të dhënave jashtë Bashkimit Evropian ose në një organizatë ndërkombëtare të së drejtës ndërkombëtare publike ose të përbërë nga dy ose më shumë vende, të tilla si Kombet e Bashkuara, si dhe në lidhje me masat e sigurisë të marra nga Mbikëqyrësi për të mbrojtur të dhënat. 

 

Në rast se ndodh ndonjë nga transferimet e përshkruara më parë, përdoruesi mund të referohet në seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose të kërkojë informacione nga pronari duke kontaktuar atë në pjesët e para të paraqitura në fillim.

 

Periudha e ruajtjes Të dhënat përpunohen dhe ruhen për kohën e nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur.

 

Prandaj: 

  • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime që lidhen me ekzekutimin e një kontrate midis Pronarit dhe Përdoruesit do të mbahen derisa të përfundojë ekzekutimi i kësaj kontrate.
  • Të dhënat personale të mbledhura për qëllime që lidhen me interesin legjitim të Kontrolluesit të të Dhënave do të mbahen derisa të plotësohet ky interes. Përdoruesi mund të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me interesin legjitim të ndjekur nga Pronari në seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose duke kontaktuar pronarin.

 

Kur përpunimi bazohet në pëlqimin e Përdoruesit, Kontrolluesi i të Dhënave mund t’i mbajë të Dhënat Personale më gjatë derisa një pëlqim i tillë të revokohet. Për më tepër, kontrolluesi i të dhënave mund të detyrohet të mbajë të dhënat personale për një periudhë më të gjatë në përputhje me një detyrim ligjor ose me urdhër të një autoriteti.

 

Në fund të periudhës së ruajtjes, të Dhënat Personale do të fshihen. Prandaj, në fund të këtij afati e drejta e aksesit, anulimit, korrigjimit dhe e drejta e transportueshmërisë së të Dhënave nuk mund të ushtrohen më. Qëllimi i Përpunimit të të Dhënave të mbledhura Të Dhënat e Përdoruesit mblidhen për të lejuar zotëruesin të ofrojë Shërbimet e tij, si dhe për qëllimet e mëposhtme: Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme dhe Kontaktimi me Përdoruesin. Për të marrë informacion të mëtejshëm të detajuar mbi qëllimet e përpunimit dhe mbi të dhënat personale konkretisht të rëndësishme për secilin qëllim, Përdoruesi mund t’i referohet seksioneve përkatëse të këtij dokumenti. Detajet mbi përpunimin e të dhënave personale Të dhënat personale mblidhen për qëllimet e mëposhtme dhe duke përdorur shërbimet e mëposhtme:

 

• Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme

Ky lloj shërbimi ju lejon të shikoni përmbajtjen e strehuar në platformat e jashtme direkt nga faqet e kësaj Aplikacioni dhe të ndërveproni me to. 

 

Në rast se është instaluar një shërbim i këtij lloji, është e mundur që, edhe në rast se përdoruesit nuk e përdorin shërbimin, ai mbledh të dhëna trafiku në lidhje me faqet në të cilat është instaluar. 

 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps është një shërbim i shfaqjes së hartave i menaxhuar nga Google Inc. që lejon këtë Aplikacion të integrojë përmbajtje të tilla brenda faqeve të saj. 

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. 

Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Privacy Policy Subject adhering to the Privacy Shield

 

• Kontaktoni përdoruesin

 

Formulari i kontaktit (Ky Aplikacion)

 

 Përdoruesi, duke plotësuar me të dhënat e tij formularin e kontaktit, pranon përdorimin e tyre për t’iu përgjigjur kërkesave për informacion, çmim apo ndonjë lloj tjetër të treguar në krye të formularit.

Të dhënat personale të mbledhura: emri, e-mail, kompania dhe telefoni celular.

 

Përkufizimet dhe referencat ligjore Të Dhënat Personale (ose të Dhënat) 

 

Të dhënat personale janë çdo informacion që, drejtpërdrejt ose indirekt, edhe në lidhje me çdo informacion tjetër, duke përfshirë një numër identifikimi personal, e identifikon ose bën një person fizik të identifikueshëm.

 

Të dhënat e përdorimit janë informacionet e mbledhura automatikisht nëpërmjet këtij Aplikacioni (duke përfshirë edhe aplikacionet e palëve të treta të integruara në këtë Aplikacion), midis: adresat IP ose emrat e domain-it të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesi që lidhet me këtë Aplikacion, adresat në notacion URI (Uniform Resource Identifier), orari i kërkesës, metoda e përdorur në dërgimin e kërkesës në Server, madhësia e skedarit të marrë në përgjigje, kodi numëror që tregon statusin e përgjigjes nga Serveri (me suskes, gabim, etj.) vendi i origjinës, karakteristikat e shfletuesit dhe sistemit operativ të përdorur nga vizitori, konotacionet e ndryshme të vizitës (p.sh. koha e qëndrimit në çdo faqe) dhe detajet e itinerarit të ndjekur brenda Aplikacionit, me referencë të veçantë për sekuencën e faqeve të shqyrtuara, parametrat që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik të Përdoruesit.

 

Përdoruesi është personi që përdor këtë Aplikacion i cili, përveç nëse përcaktohet ndryshe, përputhet me subjektin e të dhënave. 

 

Personi fizik të cilit i referohen të dhënat personale.

 

Përgjegjës për Përpunimin (ose Përgjegjës) 

 

Personi fizik, juridik, administrata publike dhe çdo entitet tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të Mbikëqyrësit, siç përcaktohet në këtë politikë të privatësisë. 

 

Titullari i Përpunimit (ose Titullari)

 

Personi fizik ose juridik, autoriteti publik, shërbimi ose organi tjetër që, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale dhe mjetet e marra, duke përfshirë masat e sigurisë që lidhen me funksionimin dhe përdorimin e këtij Aplikacioni. Mbajtësi i të dhënave, përveç nëse përcaktohet ndryshe, është pronari i këtij Aplikacioni. 

 

Ky Aplikim Mjet hardware ose software përmes të cilit grumbullohen dhe përpunohen të dhënat personale të përdoruesve. 

 

Shërbimi

 

Shërbimi i ofruar nga ky Aplikacion siç përcaktohet në termat përkatës (nëse ka) në këtë faqe interneti/aplikacion. 

 

Bashkimi Evropian (ose BE)

 

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, çdo referencë për Bashkimin Evropian në këtë dokument do të thotë që përfshin të gjitha shtetet aktuale anëtare të Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane. 

 

Cookie

 

Një pjesë e vogël e të dhënave të ruajtura në pajisjen e përdoruesit.

 

Referencat ligjore Kjo politikë e privatësisë është hartuar në bazë të disa rregullave legjislative, duke përfshirë nenet 13 dhe 14 të Rregullores (BE) 2016/679. 

 

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, kjo politikë e privatësisë zbatohet vetëm për këtë Aplikim.